top of page
Gradient

Enfòmasyon pou Ane Lekòl 2021-2022 n 

Aprantisaj san danje epi an sante pou tout moun

Byenvini nan ane lekòl la

Pandan n ap retounen lekòl, fanmi yo ta dwe pran twa aksyon enpòtan:

  1. Fè pitit ou yo vaksen si yo gen 12 an oswa plis

  2. Soumèt konsantman pou tès COVID-19

  3. Sèvi ak Aplikasyon pou Depistaj Sante a pou yon tcheke sante chak jou pou elèv ou a.

Gradient

Vaksen kont COVID-19 pou timoun ki gen laj 5 an oswa plis

Vaksen an se etap ki pi enpòtan ou ka pran pou pwoteje oumenm ak fanmi w kont COVID-19, epi kounye a tout Nouyòkè ki gen laj 5 an oswa plis elijib pou resevwa vaksen COVID-19 la.

Vaksen an sekirite, gratis, epi li disponib kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon an. 

Si w gen yon timoun ki gen omwen 5 an, Depatman Sante ak Ijyèn Mantal ak Depatman Edikasyon Vil Nouyòk ankouraje w pou pran yon randevou vaksinasyon pou yo pi vit posib lè w vizite.  vaccinefinder.nyc.gov(Louvri lyen ekstèn) .

  • Ou ka rele tou 877-VAX-4-NYC (877-829-4692) pou èd pou pran yon randevou nan yon sit vaksinasyon vil la. Anpil sit kounye a gen randevou mache.  

  • Pou jwenn repons kesyon yo poze souvan sou vaksen COVID-19 la, vizite  nyc.gov/vaccinefacts(Louvri lyen ekstèn) .

Vaccine Webinar - Facebook Post.png
Soumèt prèv vaksinasyon an
klike la a ....

 
Vaccine Webinar - Facebook Post (1).png
  • Nan tout 5 boro  nan vil Nouyòk.

download.png
nyc school pic.png

Bezwen yon lekòl? Klike la a ...

bottom of page