top of page

REZOLISYON

REZOLISYON PASE

1. Rezolisyon #2 Adrese Espas Apwopriye ak  Co-Location, (2013) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy​​ Klike la a

2. Alokasyon #4: Alokasyon Fon Rezolisyon A pou Akizisyon I-Pad (Re-Pibliye), (2014) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy  & Gloria Corsino, Prezidan- Klike La a

3. Addressing Apropriate Space and Co-Locations, (2013-2014) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy Klike La a

4. Prevansyon abi nan anviwònman lekòl yo, (2013-2013) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy Klike La a

5. Alokasyon Fon Rezolisyon A pou Akizisyon I-Pad, (2012-2013) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy Klike La a

6. Rekòmandasyon CD75C pou chanje non PS37R pou Great Kills High School, (2012) Klike la a

7. CD75C Rezolisyon Evalyasyon Pwofesè yo,  (2012) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy  

8. Koupe Bidjè ki pa Nesesè ak Revokasyon Pwofesè, (2011) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy  

9. Espas Pataje nan P369K@P67K (Kont), (2011) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy Klike La a

  10. Revizyon Lwa Eta Nouyòk pou Lekòl Charter Egzije Peman Ekitab      Valè mache lwaye bay Depatman Edikasyon pou Itilizasyon          Etablisman Lekòl Piblik yo, (2011) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis,          Manm Konsèy Klike La a

11. Rezolisyon - Pwoteje Konfidansyalite Elèv (2013) Otè:  Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy Klike La a

12. Rezolisyon  #1: Bezwen pou entèpénétration  & Tradiksyon  Sèvis pou Konsèy Edikasyon Vil la ak Kominote Otè: Enkoni

Klike la a

13. Rezolisyon #5 Lwa Avonte  (2015) Otè: Beranger Jackie-Pierre-Louis, Manm Konsèy  Klike la a

14. Rezolisyon pou sipòte manje midi gratis e an sante pou tout elèv lekòl leta vil Nouyòk (2016) Klike la a

REZOLISYON PASE

15. Rezolisyon - Edikasyon ki enpòtan kiltirèl (2017) Otè: Beranger  Jackie Pierre-Louis Klike La

16. Rezolisyon - Enfòme  Fanmi Vil Nouyòk Konsènan Dwa Edikasyon Elèv yo Dapre Lwa Eta a (2017) Joe Rogers, Jr. Ekite Edikasyon nan Teachers College Klike la a

Otè:  Joe Rogers Jr. nan Teachers College  

17. Rezolisyon - Konsèy Edikasyon Vil la pou Distri 75 (CECD75) Rezolisyon 2017-R4: Rezolisyon an Sipò DACE/Dream Act (2017)

Klike la a Otè: Unknown

18. Rezolisyon: Konsèy Edikasyon Vil la pou Distri 75 la dakò ak CEC27 ki eksprime bezwen pou mete an aplikasyon ak tès yon sistèm notifikasyon an mas efikas nan chak lekòl kòm yon pati nan plan sekirite lekòl obligatwa a- Klike la a.

19. Rezolisyon Pou Apwouve Rekòmandasyon Pou Chanje Non Lekòl Distri 75 la P369K Soti nan Ramon E. Betances Nan Lekòl Side Miller -Rezolisyon CECD75(17-19)(01)(18.06.20)- Klike La a   

20. Rezolisyon Pou Sipò Yon Nouvo Règleman Chanselye Fèmti Lekòl Pou Jounen Enstwiksyon Nan Tout Sit Vòt Elektè Distri 75 Pou Nenpòt Ak Tout Eleksyon Gouvène Pa Konsèy Eleksyon Vil Nouyòk- Rezolisyon CECD75 (17-19)(02)(18.06). 20)- Klike la a   (Remak: pou Dokiman Sipòte ki tache ak Rezolisyon an tanpri Vizite Komite sou Otobis ak Sekirite).  

21. Rezolisyon pou tabli kantite lajan chak mwa pou ranbousman manm endividyèl konsèy edikasyon vil la pou distri 75: Rezolisyon CECD75 (17-19)(03)(18.07.18)- Klike la a.   (2018) Otè: John Camacho, Prezidan

22. Rezolisyon #1: Elèv Distri 75 yo dwe egzante de tès Covid-19 o aza pou yo rete elijib pou Lekòl an pèsòn ki gen ladan Sèvis ak Sipò IEP. Klike la a (2020) Otè: Debra Altman Spanish Version  

 

 

bottom of page