top of page

 DOKIMAN MANYAL GID MANYAL PDF RAPÒ

Depatman Edikasyon NYC Gid Edikasyon Espesyal

&  Dokiman Link

Tranzisyon apre lavi HS 

Medyasyon & Odyans san patipri 

Medyasyon  & Odyans san patipri  (Tradui an Panyòl)

Gid ak Pwosedi pou Medyasyon Edikasyon Espesyal

Tranzisyon apre lavi HS (Tradui an Panyòl)

Top Senk Dwa nan Edikasyon Espesyal 

Top senk dwa nan edikasyon espesyal (Tradui an Panyòl)

Fè klas la: chemen an reyèl  Entegrasyon ak Ekite pou Elèv Lekòl Piblik Vil Nouyòk yo

Gwoup Konsiltatif Divèsite: Fevriye 2019

Gid ak Pwosedi pou Medyasyon Edikasyon Espesyal yo tradui an panyòl)

GID OU POU TRANZIZYON AK LAVI APRÈ LEKÒL SECONDARY

GID OU POU TRANZIZYON AK LAVI APRÈ LEKÒL SECONDARY (Tradui an Panyòl)

Gid pou Elèv Rights_Homes

Biwo Premye Adjwen Chanselye Konsèy Vil la pou Distri a  75 Prezantasyon BX Plan 1ye me 2019

bottom of page