top of page

Konsènan  Distri 75

 

Distri 75 kounye a gen yon anrejistre 24,833 elèv. Distri a konsiste de 59  òganizasyon lekòl yo, k ap sèvi Enstriksyon Lakay ak Lopital, Pwogram Afilye Ajans yo, ansanm ak Sèvis Vizyon ak Odyans. Lekòl ak pwogram Distri 75 yo sitiye nan plis pase 350 sit nan Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island, ak Syosset, New York.


Distri 75 ofri sipò ak sèvis edikasyonèl, vokasyonèl, ak konpòtman nan tout vil la pou elèv ki klase nan IEP yo nan youn oswa plis nan kategori sa yo: Otis, Soud, Soud-Avèg, Twoub Emosyonèl, Defisyans Tande, Andikap Aprantisaj, Andikap Entelektyèl, Defisyans Lapawòl oswa Langaj, Defisyans vizyèl, Defisyans Òtopedik, gen yon blesi twomatik nan sèvo, yo miltipliye andikape oswa yo gen lòt pwoblèm sante.

 

 


 

bottom of page